"Усны барилга байгууламж"-ны өөр хувилбарууд

==Усны барилга байгууламж, түүний зорилго==
Монгол улсын усны тухай хууль: '''3.1.8.“усны барилга байгууламж” гэж усны түрэлт болон урсацыг тохируулах, ус хадгалах, дамжуулах, хуваарилах, түгээх, ариутгах, цэвэрлэх, түүний чанарыг сайжруулах, газрын доорхи ус олборлох, усны гамшигаас хамгаалах энгийн болон инженерийн хийц бүхий барилга, байгууламжийг;'''
 
УББ гэдэг нь усны нөөцийг ашиглах болон усны хортой үйлчлэлтэй тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тусгай барилга байгууламжийг судлах шинжлэх ухаан, техникийн салбар юм. Усны нөөцийг ашиглах буюу усны хортой үйлчлэлтэй тэмцэхэд зориулагдсан төрөл бүрийн барилгуудыг усны барилга гэнэ.
Гидротехникийн шинжлэх ухааны зорилго бол усны барилгын судалгаа болон хайгуул, төсөл зохиолт, байгуулалт ба ашиглалттай холбогдсон асуудлыг [[техник эдийн засгийн үндэслэл]]тэйгээр сонгон авах явдал мөн. Иймд гидротехникийн шинжлэх ухаан нь техник, шинжлэх ухааны бусад салбаруудтай салшгүй холбоотой байдаг. Үүнд, [[гидрологи]] (ус зүй), [[гидравлик]], [[геодези]], [[геологи]] ба [[гидрогеологи]], [[материалын эсэргүүцэл]], [[барилгын үйлдвэрлэлийн технологи]] ба [[зохион байгуулалт]], [[хөрсний механик]] гэх мэт<ref>Ж.Мижиддорж "Гидротехникийн барилга", УБ хот, 1989</ref>..