"Усны барилга байгууламж"-ны өөр хувилбарууд

Усны барилга байгууламж гэдэг нь ([[Англи хэл|Англи]]: ''Hydraulic structure''; [[Орос хэл|Орос]]: ''Гидротехническое сооружение'') устай харьцаж буй барилга байгууламж, улс ардын аж ахуйд усыг олборлож, хэрэглэх, ашиглах, хамгаалахад зориулан барьж байгуулсан барилга, байгууламж ба хуучин нэрээр гидротехникийн барилга гэж нэрлэдэг. Товчилсон тэмдэглэгээ: '''УББ'''
 
==Гидротехник ''Усны барилга байгууламж'', түүний зорилго==
Монгол улсын усны тухай хууль: '''3.1.8.“усны барилга байгууламж” гэж усны түрэлт болон урсацыг тохируулах, ус хадгалах, дамжуулах, хуваарилах, түгээх, ариутгах, цэвэрлэх, түүний чанарыг сайжруулах, газрын доорхи ус олборлох, усны гамшигаас хамгаалах энгийн болон инженерийн хийц бүхий барилга, байгууламжийг;'''
УББ гэдэг нь усны нөөцийг ашиглах болон усны хортой үйлчлэлтэй тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тусгай барилга байгууламжийг судлах шинжлэх ухаан, техникийн салбар юм. Усны нөөцийг ашиглах буюу усны хортой үйлчлэлтэй тэмцэхэд зориулагдсан төрөл бүрийн барилгуудыг усны барилга гэнэ.