"Эргономик"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Эргономик нь хүн техник хоёрын хоорондын холбоо хамааралыг судалдаг шинжлэх ухааны салба..."
(Хуудас үүсгэв: "Эргономик нь хүн техник хоёрын хоорондын холбоо хамааралыг судалдаг шинжлэх ухааны салба...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user