"Хайрхандулаан сум"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
Нийт газар нутгийн хэмжээ 413770.0 га.
 
Зориулалт
 
Хэмжээ
 
/га/
 
Нийт талбайд эзлэх хувь
 
Хөдөө аж ахуйн газар
 
410154.8
 
99.2
 
Ойн сан бүхий газар
 
833.5
 
0.2
 
Усан сан бүхий газар
 
513.5
 
0.1
 
Тусгай хэрэгцээний газар
 
0
 
0
 
Тосгон, суурингийн газар
 
336.8
 
0.1
 
Дэд бүтцийн газар
 
1931.5
 
0.4
 
ЭДИЙН ЗАСАГ