"Хөндлөнгийн хүн"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Энэхүү номонд Алжир хотын жирийн нэг албан хаагч Мерсо хэмээгч залуугийн өдөр тутмын нэг х..."
(Хуудас үүсгэв: "Энэхүү номонд Алжир хотын жирийн нэг албан хаагч Мерсо хэмээгч залуугийн өдөр тутмын нэг х...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user