"Чөлөөт өрлөг"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Францаар franc mason, англиар free mason хэмээх үгээс үүдэлтэй чөлөөт чулуучин гэж орчуулагдах нийг..."
(Хуудас үүсгэв: "Францаар franc mason, англиар free mason хэмээх үгээс үүдэлтэй чөлөөт чулуучин гэж орчуулагдах нийг...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user