"Коммунизм"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
(→‎Хожаизм: Марксизм-Ленинизм)
No edit summary
 
[[MarxismМарксизм-LeninismЛенинизм]] [[дэлхий]] өнөөдөр Зөвлөлтийн Нэгдсэн хүн ба ихэнх коммунист намуудаар сонгодог [[Маркс]]изм үрчлэгдснээр [[LeninismЛенин]] –ийнизмийн хувилбар залгах нийлүүлэгддэг. Энэ Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл хэлбэрийг олсон, ба хиймэл маяг гаргасан коммунист намууд дэлхий дахинд дэлгэрсэн. Энэ аж үйлдвэржүүлэлт ба улсын болгох нийгэмчлэхийн нүсэр программаар барилга байгуулалт коммунизмын боломж дохио бологдсон. Зүүн дорнод ба Төвийн ([[EuropeЕвроп]]ийн) -ийн 'Eastern Bloc' (meaning) коммунист улсууд Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл байнгын намаас үл хамааран, эзэн болох дэлхий өнөөдөр сурталчилгааны фотокадрын олон коммунист намууд Marxist-Leninist лоозонгоор дэмждэг. [[MarxismМарксизм-LeninismЛенинизм]]-д онлуудаар Марксистууд болон тэлдэг, юу сайтар бодсон Lenin ба бусад коммунист, [[капиталист]] империализмынас, ба нам барилга байгуулалтад фокус шинэчэлсэн, социалистын хөгжил дурддаг, ба зохион байгуулах зарчим үед ардчилсан төвлөрөл болдог.
 
== Маоизм ==
MaoismМаоизм MaoМао Zedong –ээрЗэдунээр Коммунизм нэгдсний Marxistмарксист-Leninistленинист хандлага байсан, ба Хятад дотор голдуу сургуулигдсан. Хятадын Khrushchev's –ийнХрущевийн хооронд үзэл суртлын ялгаанууд өсөгсөн, ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл 1960 –д1960–д оны үед улам бүр илэрхий болсон. Тэр шинэ Зөвлөлтийн хүн, удирдлагын дэргэд тэдний шүүмжлэлд ChinaХятад (CPCХКН) –ийн Коммунист намыг дэмжсэн, Намууд ба урьдчилсан тэмцээн өөрсдөө тунхагласан CPSU үед “эсрэг үзэл” буруутгагдсан, ба намууд үүнээр зэрэгцүүл, улс төр Hoxha –ийн 1978 оны дараа дэлхийн зөвхөн Marxistмарксист-Leninistленинист байдал байхад Албани зарлан тунхагласан.
 
== Троцкизм ==
Лев Троцкий нь хүчээр түрэмгийлэгч. Троцкизмд Марксизмын мөчир байна, үүнийг Троцкий хөгжүүлсэн. Энэ нэг улсад хоёр тайз онол ба социализм оронд нь байнгын хувьсгал ба дэлхий хувьсгалын онолийг дэмждэг. Энэ пролетарийг дэлхий дахины эв санааны нэгдэл дэмжсэн, ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэлд өөр нэг Коммунист хувьсгал, аль аль нь Stalin –ийнСталинийн удирдлага ,доогуур, , TrotskyТроцкий өөртөө хүлээсэн пролетари нарын дарангуйллааc , нэлээн ажилчны байдал доройтсон.
 
TrotskyТроцкий ба түүний дэмжигчид Зүүн тал Эсэргүүцэл уруу зохион байгуулсан, ба тэдний индэр болсон үед эцэст нь Trotskyismтроцкизм мэдсэн, Сталин Зөвлөлтийн хүн дэглэмийн амжилт хяналтад амжилт олсон, ба эрх мэдлээc Сталинг авч хаяхийг оролдох болсон ба Trotskyist 1929 онд Зөвлөлтийн хүн Нэгдлээc Trotsky-ийн цөллөгт үр дүн гарагсан. Trotsky's –ийнТроцкийн цөллөг дэлхий, коммунизм хоёр тод мөчрүүд болгон хугалсан. Дөрөвдүгээр Олон улсын тэмцээн Marxismмарксизм-Leninismленинизм ба Trotskyismтроцкизм TrotskyТроцкий \1938 он\ Коминтернд Trotskyistтроцкист өрсөлдөөн хожуу тогтсон.
TrotskyistТроцкист санаанууд Романовгийн хэл Америк ба Ази-д зарим улсуудад улс төрийн хөдөлгөөнүүдийн дунд төлөв даруу цуурай үргэлж олхоор байсан, Аргентин, Бразил, Боливиба ялангуяа Шириланкад. Trotskyist-ийн байгууллагууд илүү олон орнуудад бас идэвхтэй байна, мөн Хойд умард Америк ба Өрнийн Европд ,хөгжингүй улсуудад.
Троцкизмийн улс төр Сталинг тэдгээрээc огцом ялгарсан, ба Mao, пролетари нарын дарангуйлалд нэг хот ба гуйвшгүй дэмжлэгт социализмааc олон улсын тэмцээн пролетарийн хувьсгалд илүү хэрэгцээ зарлах тунхаглахад чухлаар, ихэнх ардчилсан зарчмуудад. суурилсан.
== Титоизм ==
 
Эцсийн коммунист намад хүрэхийн арга бүр тэр улсад тухайлсан байх ёстой гэсэн нь Титомисм –ийнТитоизмийн элементүүд бодлогуудаар онцлог шинж нь байдаг, ба дадлууд байх зарчимд суурилахын сан нөхцөл байдлаар тушаасан нэг улс газар авсан. Коммунистийн гол нь тэр байх байсан, ялангуяа Tитогийн эрин, “энэ үеийн турш” байх гэсэн утгатай байсан, Зөвлөлтийн хүн Нэгдлийн бодлогууд эсэргүүцэлд дандаа бие даан мөшөх болсон. Анх “Үг„Үг хэллэг”хэллэг“ гэсэн утгатай байсан, тэр үед доромж, ба 1955 1948 –ээc1948–ээc InformbiroИнформбиро үе үед Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл ба Югославолны мэдлэгийн хооронд сэтгэлийн түгшүүрүүдийн үеийн турш тэрс үзэл ийн үед Москваар зүйл тухаглагдсан.
 
== Еврокоммунизм ==
Тэр бага Өрнийн кино Европ ардчилалд илүү хамаатай байсан ба, ЕврокоммунисмЕврокоммунизм 1970-аад хандлагатай байсан, нийгмийн хувиргалтын онол ба дадал хөгжүүлэх өөр өөр Өрнийн Европкоммунист намууд дотор 1980 оноос Зөвлөлтийн хүн Нэгдлийн нөлөө мөн хяналтаа зэрэгцүүлсэн. Итали хүн Коммунист Нам (PCI) нам, Франц хүн Коммунист Нам (PCF), ба Испани (PCE) –ийн Коммунист Нам, тэдний тус тусын хотуудад нөлөөлсөн. Хэрэгтэй баримтууд улс төрийн хувьд идэвхтэй ба сонгуульд нилээд ач холбогдолтой байсан.
 
Тэр бага Өрнийн кино Европ ардчилалд илүү хамаатай байсан ба, Еврокоммунисм 1970-аад хандлагатай байсан, нийгмийн хувиргалтын онол ба дадал хөгжүүлэх өөр өөр Өрнийн Европкоммунист намууд дотор 1980 оноос Зөвлөлтийн хүн Нэгдлийн нөлөө мөн хяналтаа зэрэгцүүлсэн. Итали хүн Коммунист Нам (PCI) нам, Франц хүн Коммунист Нам (PCF), ба Испани (PCE) –ийн Коммунист Нам, тэдний тус тусын хотуудад нөлөөлсөн. Хэрэгтэй баримтууд улс төрийн хувьд идэвхтэй ба сонгуульд нилээд ач холбогдолтой байсан.
Намын эхний оролдлогын өмнө ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл олны өмнө байцаалт гэх мэт феминизм ба хөгжилтэй чөлөөлөлт ба илүү олон төрийн хэвшил дунд давхаргын ажилчид, шинэ нийгмийн хөдөлгөөнүүдээр тэдний шохоорхом байдал, Еврокоммунист намууд тод ардчилсан байгууллагууд ард олонд тэдэнд үнэнч байдала илэрхийлсэн. Эхэн үеийн намуудын ба Австромарксизм үүний эрхэнд байх болсон.
 
Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч ба non-Leninist MarxismMain ялгацын бүрэлдүүлдэг:Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм
Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм эдийн засгийн өргөн хэсэг бололцоо дурддаг, ба улс төрийн философи гүн ухаанууд, тэр Марксизмын эсрэг-захиргаадлын үзэмжүүд цохдог. үлдсэн коммунизм үед , мэдэх хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизмын Эхэн үеийн урсгал , гэх мэт Stalinism, Maoism Marxism–Leninism ба үүний уламжлалд эсэргүүцэлд илэрхий болсон, ба Trotskyism-дтроцкизмд ч адил.
Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм шинэчлэгч байрлалуудын бас шүүмжлэлийн тэмцэгчид байна, нийгмийн ардчилагчид , гэх мэт тэдгээр байгууллууд урсгалд орсоор байлаа. Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм ийм урсгалд оруулах үед Luxemburgism, , зөвлөл коммунизм, , үлдсэн коммунизм, , Socialisme Barbarie, Johnson-Forest хандлага, дэлхий социализм, Lettrism/Situationism ба operaismo/autonomism, ба Шинэ Left нь нэгдсэн. Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм мөн шуудан-үлдсэн ба нийгмийн анархистад дандаа хүчтэй нөлөөтэй байв.
 
== Зөвлөлийн коммунизм ==
 
Зөвлөл коммунизм 1920s -д NetherlandsНидерланд Герман ба алсын үлдсэн хөдөлгөөн үүсэж байна. Үүний нэн тэргүүний байгууллага Герман (KAPD) -ийн Коммунист Ажилчид Нам байсан. Зөвлөл коммунизм мөн зүүний Марксизм ба хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч цугларалт дотор онолын ба идэвхтэн өнөөдөрийг хүртэл үргэлжлүүлж социолизмд нэгдсэн.
Аж ахуйд засаглал байх байсан, зөвлөлүүд коммунизмын гол зарчим ямар нэг хоромд ажлын байрууд ба эргүүлж авах боломжтойд төлөөлөгчид сонгогдогсодын ажилчдын зөвлөлүүд амгалнаар байх эрхэлэгдэх үед зөвлөл коммунистийн үед зөвлөл коммунист байдал-гүйлт захиргаадал эсэргүүцдэг байсан.
 
== Үлдсэн коммунизм ==
 
Үлдсэн коммунизм зүүн тийшээ коммунист үзлүүд олон янз байна гэж бусад зөвлөлүүд лавтай итгэж байсан.Bolsheviks -ийн улс төрийн санаанууд шүүмжлүүлдэг, өөрөөр хэлбэл байрлалааc , үнэн зөвөөр марксист байх илүү олонд нотолсон, ба үүний анхны их хурлын дараа Коммунист олон улсын тэмцээн Leninism -ийн харагдцуудааc пролетарий үлдсэн коммунизмын өмнө мөхсөн тэр тод хандлага болсон Rosa Luxemburg юунаас ч илүү хүнд нөлөөлчихөөд байна онолын үүднээс улс төрийн хувьд ба коммунистууд, мөн орхисон. Үлдсэн коммунизмын Санал оруулсан хүнүүд Amadeo Bordiga, Herman Gorter, Anton Pannekoek, Otto Rühle, Karl Korsch, Sylvia Pankhurst ба Paul Mattick оруулчихаад байна.
 
 
== Autonomism ==
 
Antonio Negri, Италийн Autonomism -ийн , гол онолч социалист хөдөлгөөн ойрхон зүүний улс төрийн ба нийгмийн хөдөлгөөн ба онлуудын иж бүрдэл дурддаг. Анхны танин мэдэхүйд хүрэх онолын систем тогтолцоо энэ Үед workerist (operaismo) коммунизмааc 1960s -д Италид илэрхий болсон. Хожуу, шуудан-марксист ба анархи хандлагууд нэлээд ач холбогдолтой болсон, дараа Situationists -ээc нөлөөлөл, 1970s -д Италийн алсын-үлдсэн хөдөлгөөнүүдийн бүтэлгүйтэл, ба Antonio Negri чухал онолчдын дугаарын төрөх гарч ирэх оруулах, тэр Potere Operaio -ийн 1969 цутгалтад хандивласан байсан. Үүнд Герман хүн нөлөөлсөн, ба Голландын Autonomen, дэлхий дахины Цугларалт хөдөлгөөн голлуулж байрлуулдаг, ба өнөөдөр Итали, Францад нөлөөтэй байна, ба Англиар ярьдаг улсуудад бага нөлөөлсөн . Тэр одоо үед бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигчид өөрсдөө тодорхойлон өгүүлдэг, Тэдгээр post-structuralists ба анархистад марксистааc янз янз бологдог. хувьсгалчид заримд бал урам Бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигч Марксист ба Autonomen хөдөлгөөнүүд Англи хэлний ярьдаг улсуудад орхисон, анархистын дунд , ялангуяа, , олон, тэрэнд бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигч тактик үрчэлчихээд байна. Зарим Англиар ярьдаг анархиуд тэгш үед Бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигчид өөрсдөө тодорхойлон өгүүлдэг.
 
Коммунизмын бүрэлдүүлэх communism давамгайлахын үгүй-марксист сургуулиуд Марксизмд суурилах, гэвч бас үед Христосын коммунизм ба анархи коммунизмийн үгүй-марксист хувилбарууд оршдог.
== Анархо-коммунизм ==
== Anarcho-communism ==
 
Авдар Kropotkin, үед хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч мэдэх anarcho-communism Anarchist коммунизмийн гол онолч анархизмын онол байна, үйлдвэрлэл ба хэрэглээнээр сайн дурын нийгэмлэгүүд ба ажилчдын зөвлөлүүдийн хэвтээ хөндлөн сүлжээ ардчилал ба чиглүүлэх бүтээгдэхүүний арганын нийтлэг эзэмшлийн дэмжлэгт байдал, хувийн өмч хөрөнгө, ба капитализмын цуцлах халах аль өмгөөлөгчид баримтлах зарчимд суурилсан хүний түүхэд өдөрд, анархист коммунист нийгмийн хамгийн сайн олны мэддэг жишээнүүд, үед тэд санаанууд эргэн тойрон , тогтсон өнөөдөр оршдог, тэр заншсан дэлхий дахины анхаарал, ба түүхийн санваартанд мэдлэг, Орос хүн Хувьсгалын турш Чөлөөтэй Нутаг дэвсгэр Испани хэл Хувьсгал банын турш анархист Нутаг дэвсгэр , байна уу?. Испани хэл Иргэний Дайн дотор Испани хэл Хувьсгалын турш Испани хэл анархистын чармайлтууд ба нөлөө Aap, 1936 анархи коммунизмд , эхлэлт Aragon -ийн ихэнхэд оршсон, Levante ба Andalusia -ийн , хавь, өмнө Анархи Catalonia -ийн түшиц газард , дээр бас захиргаадлын дэглэмийн нэгтгэсэн зэвсэгг хүчнээр зэрлэгээр шахсан, тэр Испани хэл Бүгд найрамдах улс өөрөө капиталист улсууд бааc дээр бас эдийн засгийн ба зэвсэглэл бүслэлтүүд USSR) -ээр дайн, Hitler, Mussolini, Испани испанийн Коммунист Нам дарангуйлал (backed яалсан. Орос хүн Хувьсгалын Турш, гэх мэт Nestor Makhno анархист бий болгохоор ажилласан, ба өмнө 1919 -ээc Украйны Чөлөөтэй Нутаг дэвсгэрд Ukraine—anarchist коммунизмын Хувьсгалч Бослогын Арми defend—through 1921 -д Bolsheviks -ээр байлдан дагуулсан.
62

edits