"Дараалал"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
Дараалал нь дангаараа өгөгдлийн төрлийн хэрэгжүүлэлт болж болно. Харин [[дэкюү]] (давхар төгсгөлтэй) дарааллын онцгой тохиолдолд дангаараа хэрэгжиж чаддаггүй. Жишээ нь: Перл болон Руби нь төгсгөлийн жагсаалтаас ''нэмэх'' болон ''дараагын элемэнтийг устгах'' нь боломжтой байдаг, тиймээс шууд болон шууд бус дарааллын жагсаалтанд ''нэмэх'' болон ''дараагын элемэнтийг устгах'' функцуудыг хэрэглэж болно. (эсвэл эсрэгээрээ байж болно) Гэсэн хэдий ч зарим тохиолдлуудад эдгээр нь тийм ч үр дүнтэй биш байдаг.</br>
 
С++ ийн [[стандартын загварын сан]] нь J2SE5.0 оос хойшхи зөвхөн ''нэмэх'' болон ''дараагын элемэнтийг устгах'' үйл ажиллагааны цөөхөн төрлийн ангилал болох "Дараалал"-ын загварыг хангадаг Жава-н сан нь дарааллын ажиллагааг тодотгож өгдөг, холбоостой жагсаалт ба шууд бус жагсаалтын ангилалуудыг агуулдаг дарааллын холбоосуудыг багтаадаг.</br>
 
=='''Холбоотой мэдээлэл'''==
*[[Дэкюү]]
*[[Анхдагч дараалал]]
*[[Дарааллын онол]]
*[[Стек]] – кюүгийн "эсрэг" тал: [[СОЭГ]] (Сүүлд Орвол Эхэнд Гарна)</br>
 
=='''Иш таталтууд'''==
;General
*[[Donald Knuth]]. ''The Art of Computer Programming'', Volume 1: ''Fundamental Algorithms'', Third Edition. Addison-Wesley, 1997. ISBN 0-201-89683-4. Section 2.2.1: Stacks, Queues, and Deques, pp.&nbsp;238&ndash;243.
*[[Thomas H. Cormen]], [[Charles E. Leiserson]], [[Ronald L. Rivest]], and [[Clifford Stein]]. ''[[Introduction to Algorithms]]'', Second Edition. MIT Press and McGraw-Hill, 2001. ISBN 0-262-03293-7. Section 10.1: Stacks and queues, pp.&nbsp;200&ndash;204.
*[[William Ford]], [[William Topp]]. ''Data Structures with C++ and STL'', Second Edition. Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-085850-1. Chapter 8: Queues and Priority Queues, pp.&nbsp;386&ndash;390.
*[[Adam Drozdek]]. ''Data Structures and Algorithms in C++'', Third Edition. Thomson Course Technology, 2005. ISBN 0-534-49182-0. Chapter 4: Stacks and Queues, pp.&nbsp;137&ndash;169.
;Citations
{{Reflist}}</br>
 
=='''Гадаад холбоосууд'''==
{{Commons category|Queue data structure}}
*[http://scanftree.com/Data_Structure/Queues Queues with algo and 'c' programe]
 
*[http://www.halpernwightsoftware.com/stdlib-scratch/quickref.html#containers14 STL Quick Reference]
*[http://www.ludvikjerabek.com/downloads.html VBScript implementation of stack, queue, deque, and Red-Black Tree]
{{Data structures}}
{{DADS|Bounded queue|boundedqueue}}
 
{{DEFAULTSORT:Queue (Data Structure)}}
[[Category:Abstract data types]]
[[Category:Articles with example C++ code]]
Anonymous user