"Цахилгаан эрчим хүч"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
(Хуудас үүсгэв: "Electricity is the set of physical phenomena associated with the presence and flow of electric charge. Цахилгаан эрчим хүч гэдэг бол цах...")
 
No edit summary
Electricity'''Цахилгаан givesэрчим aхүч''' wideгэдэг varietyбол ofцахилгаан well-knownцэнэг effects,болон suchурсгалтай asхолбоотой lightning,физикийн staticүзэгдлийн electricity,цогц electromagnetic induction and the flow of electrical currentюм. Цахилгаан эрчим хүч нь аянга цахилгаан, статик цахилгаан, цахилгаан соронзон индукци болон гүйдлийн урсгал гээд хүмүүсийн сайн мэдэх өргөн цар хүрээ бүхий үйлчлэл үзүүлдэг. Мөн цахилгаан эрчим хүч нь радио долгион гэх мэт цахилгаан соронзон
Electricity is the set of physical phenomena associated with the presence and flow of electric charge.
Цахилгаан эрчим хүч гэдэг бол цахилгаан цэнэг болон урсгалтай холбоотой физикийн үзэгдлийн цогц юм.
Electricity gives a wide variety of well-known effects, such as lightning, static electricity, electromagnetic induction and the flow of electrical current. Цахилгаан эрчим хүч нь аянга цахилгаан, статик цахилгаан, цахилгаан соронзон индукци болон гүйдлийн урсгал гээд хүмүүсийн сайн мэдэх өргөн цар хүрээ бүхий үйлчлэл үзүүлдэг. Мөн цахилгаан эрчим хүч нь радио долгион гэх мэт цахилгаан соронзон
In addition, electricity permits the creation and reception of electromagnetic radiation such as radio waves.