"Олон улсын нэгжийн систем"-ны өөр хувилбарууд

Нэг ижил нэгж олон янзаар бичигдэх тохиолдол байдаг. Тэдгээрийн заримыг жишээ болгон хүснэгтийн сүүлийн баганад үзүүлэв. Гэхдээ амьдрал дээр тухайн тухайн нэгжийн физик утга санааг хамгийн сайн харуулж байгаа бичлэгийг хэрэглэдэг. Жишээ нь, хүчний моментыг илэрхийлэхэд олон янзаар (м·Н эсвэл Дж) бичиж болох ч, Н<sup>.</sup>м бичлэгийг хэрэглэдэг.
 
{| class="standardwikitable" style="text-align:center"
|+ Өөрийн нэртэй уламжлагдсан нэгжүүд
!rowspan="2"|Хэмжигдхүүн ||colspan="2"| Нэгж ||colspan="2"| Тэмдэглэгээ ||rowspan="2"| Бичлэг