"Химийн индикатор"-ны өөр хувилбарууд

* [[Хүчил-суурийн индикатор]]ууд
* [[Редокс-индикатор]]ууд, тэдгээрийн '''Ох'''- и '''Red''' хэлбэрүүд өөр өөр өнгөтэй байдаг
* [[МеталлоиндикаторМеталлиндикатор]]ууд
* [[Адсорбцийн индикатор]]ууд
 
|-
! Индикатор
! Өнгө/хүчиллэг хэлбэр
! Окраска/кислая форма
! өнгө/шүлтлэг хэлбэр
! Окраска/щелочная форма
! pH-н интервал
! Интервалы pH
|-
| [[Ализарины шар]]
| [[Ализариновый желтый]]
| шар
| желтый
| бэхийн ягаан
| фиолетовый
| 10,1 - 12,1
|-
| [[Тимолфталеин]]
| өнгөгүй
| бесцветный
| хөх, цэнхэр
| синий
| 9,4 - 10,6
|-
| [[Фенолфталеин]]
| өнгөгүй
| бесцветный
| улаан
| красный
| 8,2 - 10,0
|-
| [[Крезолын улаан]]
| [[Крезоловый красный]]
| шар
| желтый
| хүрэн улаан
| тёмно-красный
| 7,0 - 8,8
|-
| [[Нейтрал (саармаг) улаан]]
| [[Нейтральный красный]]
| улаан
| красный
| хүрэн
| коричневый
| 6,8 - 8,0
|-
| [[Фенолын улаан]]
| [[Феноловый красный]]
| шар
| желтый
| улаан
| красный
| 6,8 - 8,0
|-
| [[Бромтимолын хөх]]
| [[Бромтимоловый синий]]
| шар
| желтый
| хөх
| синий
| 6,0 - 7,6
|-
| [[Лакмус]] (азолитмин)
| улаан
| красный
| хөх
| синий
| 5,0 - 8,0
|-
| [[Метилйин улаан]]
| [[Метиловый красный]]
| улаан
| красный
| шар
| желтый
| 4,4 - 6,2
|-
| [[Метилийн улбар шар]]
| [[Метиловый оранжевый]]
| сарнайн ягаан, шар
| розовый, желтый
| шар
| желтый
| 3,0 - 4,4
|-
| [[Бромфенолын хөх]]
| [[Бромфеноловый синий]]
| улаан
| красный
| хөх
| синий
| 3,0 - 4,6
|-
| [[Тропеолин]] 00...
| -
| шар
| желтый
| 1,4 - 3,2
|}