"Шлам"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Шлам — (гер. schlamm - шавар, шавхай), бүтээгдэхүүнийг шингэнд боловсруулах эсвэл угаах үед үүс..."
(Хуудас үүсгэв: "Шлам — (гер. schlamm - шавар, шавхай), бүтээгдэхүүнийг шингэнд боловсруулах эсвэл угаах үед үүс...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user