"Монгол сүүтэй цай"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: " Монголчуудын амьдрал дундах нэг төрлийн ундаа болсон сүүтэй цай нь харь нутгийн хүмүүс ч ..."
(Хуудас үүсгэв: " Монголчуудын амьдрал дундах нэг төрлийн ундаа болсон сүүтэй цай нь харь нутгийн хүмүүс ч ...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user