"Хүдэр сум"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
'''Хүдэр''' нь [[Сэлэнгэ]] [[Аймаг|аймгийн]] [[сум]]
Анх Хүдэрийн сангийн аж ахуй гэдэг нэрээр байгуулагджээ.
--[[Тусгай:Contributions/202.55.191.37|202.55.191.37]] 17:00, 1 Долоодугаар сар 2012 (UTC)Õ¯ÄÝÐÈÉÍ ÑÓÐÃÓÓËÜ--[[Тусгай:Contributions/202.55.191.37|202.55.191.37]] 17:00, 1 Долоодугаар сар 2012 (UTC)
Õóâüñãàëûí ºìíº Õ¿äýð õàðóóëûí Öýäýíáàëæèðãàëäàà çýðýã òóõàéí ¿åèéí äýâøèëòýò ¿çýëòýé áè÷èã ¿ñãèéí ÷àäàëòàé õ¿ì¿¿ñ ãýðýýðýý ìîíãîë áè÷èã, òîî áîäëîãî, ñàìïèí çýðãèéã çààæ áàéæýý.
1925 îíä Åðººãèéí Áóëàãòàéí / Õ¿äýð ñóìûí òºâ/ îðîñ áàãà ñóðãóóëü 25 õ¿¿õýäòýé áàéãóóëàãäàæ óëààí öýðãèéí áàãà äàðãà Êóðò Àëüáåðòîâè÷ Òðîíòîí áàãøèëæ áàéæýý.
 
 
Õ¿äýðèéí ñóðãóóëèéí 40 æèëèéí îé 2012 îíû 9-ð ñàðä áîëîõ òóë òóñ ñóðãóóëèéí ¿å ¿åèéí áàãø, àæèë÷èä, òºãñºã÷èä òà á¿õíèéã òºðºëõ ñóðãóóëèéíõàà îéä õ¿ðýëöýí èðýõèéã õ¿ñýæóðüæ áàéíà.
 
Òà á¿õíèéã Õ¿äýð íóòãèéíõàà ò¿¿õèéã òîäîðõîé õýìæýýãýýð ìýäýæ áàéãààñàé ãýñýí ¿¿äíýýñ òîâ÷ ò¿¿õèéã îðóóëëàà. Ã.Öýðýíäàìáà.
 
Òà á¿õíèéã Õ¿äýð íóòãèéíõàà ò¿¿õèéã òîäîðõîé õýìæýýãýýð ìýäýæ áàéãààñàé ãýñýí ¿¿äíýýñ òîâ÷ ò¿¿õèéã îðóóëëàà. Ã.Öýðýíäàìáà.
 
1. ХҮДЭР СУМЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
Anonymous user