"Хүдэр сум"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
Õ¿äýðèéí ñóðãóóëèéí 40 æèëèéí îé 2012 îíû 9-ð ñàðä áîëîõ òóë òóñ ñóðãóóëèéí ¿å ¿åèéí áàãø, àæèë÷èä, òºãñºã÷èä òà á¿õíèéã òºðºëõ ñóðãóóëèéíõàà îéä õ¿ðýëöýí èðýõèéã õ¿ñýæ áàéíà.
 
 
Òà á¿õíèéã Õ¿äýð íóòãèéíõàà ò¿¿õèéã òîäîðõîé õýìæýýãýýð ìýäýæ áàéãààñàé ãýñýí ¿¿äíýýñ òîâ÷ ò¿¿õèéã îðóóëëàà. Ã.Öýðýíäàìáà.
Anonymous user