"Хүдэр сум"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
'''Хүдэр''' нь [[Сэлэнгэ]] [[Аймаг|аймгийн]] [[сум]]
Анх Хүдэрийн сангийн аж ахуй гэдэг нэрээр байгуулагджээ. 1. ХҮДЭР СУМЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
--[[Тусгай:Contributions/202.55.191.37|202.55.191.37]] 17:00, 1 Долоодугаар сар 2012 (UTC)Õ¯ÄÝÐÈÉÍ ÑÓÐÃÓÓËÜ--[[Тусгай:Contributions/202.55.191.37|202.55.191.37]] 17:00, 1 Долоодугаар сар 2012 (UTC)
Õóâüñãàëûí ºìíº Õ¿äýð õàðóóëûí Öýäýíáàëæèðãàëäàà çýðýã òóõàéí ¿åèéí äýâøèëòýò ¿çýëòýé áè÷èã ¿ñãèéí ÷àäàëòàé õ¿ì¿¿ñ ãýðýýðýý ìîíãîë áè÷èã, òîî áîäëîãî, ñàìïèí çýðãèéã çààæ áàéæýý.
1925 îíä Åðººãèéí Áóëàãòàéí / Õ¿äýð ñóìûí òºâ/ îðîñ áàãà ñóðãóóëü 25 õ¿¿õýäòýé áàéãóóëàãäàæ óëààí öýðãèéí áàãà äàðãà Êóðò Àëüáåðòîâè÷ Òðîíòîí áàãøèëæ áàéæýý.
Ìàë àæ àõóé, õàäëàí òýæýýëèéí ôîíä áàéãóóëàõ óëñ îðíû õýðýãöýýã õàíãàõ çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ õ¿ðýýíä 1971 îíû 6-ð ñàðûí 25-íû ºäºð ÁÍÌÀÓ-ûí ñàéä íàðûí çºâëºëèéí 202-ð òîãòîîëîîð Åðººãèéí ÑÀÀ-í 3-ð òàñãèéã ò¿øèãëýí Õ¿äýð ÒÀÀ áàéãóóëàãäñàí þì.
1971-1972 îíû õè÷ýýëèéí æèëä Õ¿äýð ÒÀÀ-ä Å𺺠ñóìûí 8-í æèëèéí ñóðãóóëèéí õàðúÿà 1-4 á¿ëýãò 36 õ¿¿õýä ñóðàëöàæ, ýíý ¿åä Å𺺠ñóìûí áàãø Ð.Ìýíäáàÿð /ò¿ð/, áàãø Øèíýõ¿¿ãèéí Ðèéìýä íàð áàãøààð àæèëëàæ áàéñàí áàéíà. 1971 îíû 10-ð ñàðä áàãø Äýì÷èãèéí ßãààí òîìèëîãäîí èðæ 3-4-ð àíãèä, áàãø Øèíýõ¿¿ãèéí Ðèéìýä 1-2-ð àíãèä òóñ òóñ õè÷ýýë çààæ áàéâ.
ÁÍÌÀÓ-ûí ÀÈÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí 1972 îíû 4-ð ñàðûí 12-íû ºäðèéí 85-ð çàðèëãààð Õ¿äýð ñóì áàéãóóëàãäàõàä 1972 îíû 3-ð ñàðä áèå äààñàí ñóìûí àíõíû áàãà ñóðãóóëü áàéãóóëàãäàæ, òºñºâ îðîí òîî áàòëàãäñàí áà àíõíû áàãà ñóðãóóëèéí ýðõëýã÷, áàãøààð Äýì÷èãèéí ßãààí òîìèëîãäîí àæèëëàñàíààð Õ¿äýð ñóìûí àíõíû áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà ¿¿ñ÷ õºãæñºí ò¿¿õòýé.
 
 
Õ¿äýðèéí ñóðãóóëèéí 40 æèëèéí îé 2012 îíû 9-ð ñàðä áîëîõ òóë òóñ ñóðãóóëèéí ¿å ¿åèéí áàãø, àæèë÷èä, òºãñºã÷èä òà á¿õíèéã òºðºëõ ñóðãóóëèéíõàà îéä õ¿ðýëöýí èðýõèéã õ¿ñýæ áàéíà.
 
Òà á¿õíèéã Õ¿äýð íóòãèéíõàà ò¿¿õèéã òîäîðõîé õýìæýýãýýð ìýäýæ áàéãààñàé ãýñýí ¿¿äíýýñ òîâ÷ ò¿¿õèéã îðóóëëàà. Ã.Öýðýíäàìáà.
 
1. ХҮДЭР СУМЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
Хан Хэнтийн уулсын ар хормой ,үзэсгэлэнт сайхан Хүдэр голын сав газарт бууриа сонгож сууриа тавьсан дуунд мөнхөрсөн Дунгуй нутгийн Хүдэр хэмээх нэрээр түүхэндээ тэмдэглэсэн сумын 40 жилийн ой тохиож байна.
Байгалийн үзэсгэлэн иж бүрдсэн хөвч тайгадаа ан амьтан, жимс ,төрөл бүрийн ойн баялгийг цогцлоосон, хөрсөндөө алт эрдэнэс,ашигт малтмалын асар баян нөөцтэй,цэвэр тунгалаг ус,агаарын сайхнаараа хүний сэтгэлийг хүрд мэт татах энэ нутагт аж төрж буйгаараа хүн зон бахархахаас ч аргагүй юм.
Anonymous user