"Компанийн нийгмийн хариуцлага"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Дэлхий дахинаа компанийн нийгмийн хариуцлага (КНХ) гэх нэр томъёог хэрэглээд 30 гаруй жил б..."
(Хуудас үүсгэв: "Дэлхий дахинаа компанийн нийгмийн хариуцлага (КНХ) гэх нэр томъёог хэрэглээд 30 гаруй жил б...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user