"Ромын легион"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Ромын цэргийн хамгийн том нэгж.5000-6000 цэрэг багтах бөгөөд 10 когортод хуваагддаг."
(Хуудас үүсгэв: "Ромын цэргийн хамгийн том нэгж.5000-6000 цэрэг багтах бөгөөд 10 когортод хуваагддаг.")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user