"Хөх мөрөн"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Хөх мөрөн нь Азидаа хамгийн урт, дэлхийд гуравт ордог бөгөөд 6,418 километр урт. Цинхай буюу ..."
(Хуудас үүсгэв: "Хөх мөрөн нь Азидаа хамгийн урт, дэлхийд гуравт ордог бөгөөд 6,418 километр урт. Цинхай буюу ...")
(Өөрчлөлт алга)