"1917 он"-ны өөр хувилбарууд

б
Ganaa 34bЯриа) хэрэглэгчийн 224110 засварыг цуцлах
б (Ganaa 34bЯриа) хэрэглэгчийн 224110 засварыг цуцлах)
 
== Энэ онд болсон үйл явдлууд ==
Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéãóóëàëòàé îðíóóä ýíõ òàéâíààð çýðýãöýí îðøèõ òóõàé ¿çýë áàðèìòëàëûã îëîí óëñûí õàðèëöààíä õýðýãëýõ øóãàìûã Ǻâëºëò îðîñ óëñ àíõ 1917 îíä çàðëàñàí íü øèíý ¿éë ÿâäàë áîëæ áàéñàí áàéíà.
 
== Энэ онд төрөгсөд ==
== Энэ онд нас барагсад ==