"Wikipedia:Хуудас устгахтай холбоотой баримтлах бодлого"-ны өөр хувилбарууд

#* Википедиад хэрэглэж болохуйц лицензгүй вэб хуудаснаас шууд хуулбарласан мэдээлэл бүхий хуудсыг,
#* "Түүх" хуудаст өмнөх өөрчлөлтийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй хуудсыг,
#* Худал мэдээлэл, эсвэл зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр оуулсаноруулсан мэдээлэл,
 
=== Өгүүллүүдтэй холбоотой ===