"Wikipedia:Хуудас устгахтай холбоотой баримтлах бодлого"-ны өөр хувилбарууд

#* Худал мэдээлэл, эсвэл зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр оуулсан мэдээлэл,
 
=== ӨгүүллэгүүдтэйӨгүүллүүдтэй холбоотой ===
Доор дурьдсан шалтгаанаар өгүүллэгийгөгүүллийг шууд устгаж болно. Үүнд:
#'''"Бүр хэт богино", эсвэл утга илэрхийлээгүй''' хуудсыг. Гэхдээ хэдий богино боловч хэрэгтэй мэдээлэл агуулсан тохиолдолд, "бүр хэт богино" шалтгаанаар устгаж болохгүй.
#'''Бичлэггүй хуудас'''. Бичлэг агуулаагүй, эсвэл дан холбоосуудаас бүтсэн хуудсыг,