"Wikipedia:Хуудас устгахтай холбоотой баримтлах бодлого"-ны өөр хувилбарууд

Доорхи төрлийн хуудсуудыг эхэлж анхааруулаад, дараа нь устгана. Үүнд:
* '''[[Wikipedia:Википедиа нь ... биш]]''' ангилалд багтсан хуудас.
* '''Мэхлэлт болон худал мэдээлэл'''. МэдээлэлийнМэдээллийн эх сурвалжаа заагаагүй, эсвэл эх сурвалж нь худал хуудсыг,
* '''Анхдагч судалгаа'''. Анхдагч судалгаа мөн эсэхийг шууд тодорхойлоход хүндрэлтэй тул ийм төрлийн хуудсыг,
* '''Шинэ нэр томъёо'''. Шинэ нэр томъёо агуулсан гэж үзвэл, эхлээд "шинэ" эсэхийг нь шалгана,
* '''"Бүр хэт богино"'''. "Бүр хэт богино" өгүүллэгийн агуулга нь чухал гэж үзсэн тохиолдолд,
 
== Устгах хэлэлцүүлэг ==