"Улаан"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "улаан нь өнгө бөгөөд солонгын 7 өнгөн дунд хамрагдна.Файл:Example.jpg"
(Хуудас үүсгэв: "улаан нь өнгө бөгөөд солонгын 7 өнгөн дунд хамрагдна.Файл:Example.jpg")
(Өөрчлөлт алга)
10

edits