"Геодези"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Геодези бол газар хуваах гэсэн үгнээс гаралтай дэлхийн хэлбэр хэмжээг судалдаг Дэлхий суд..."
(Хуудас үүсгэв: "Геодези бол газар хуваах гэсэн үгнээс гаралтай дэлхийн хэлбэр хэмжээг судалдаг Дэлхий суд...")
(Өөрчлөлт алга)
9

edits