"Шинэ Гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
б
[[Файл:Codex sinaticus.jpg|thumb|right]]
[[Библи|Ариун Библийн]] дэд хэсэг болох Шинэ ГэрээнийГэрээ нь 50-96 оны хооронд бичигдсэн. Нийт 27 номномоос ньбүрдэх өөрбөгөөд өөрянз газарбүрийн мэргэжилтэй, өөр[[Христ|Христэд]] өөритгэгчид, хүнээрболон бичигдсэнтүүний болнодагалдагч гээд нийт 8 хүн бичсэн. ГэвчШинэ Гэрээ нь [[Хуучин Гэрээ|Хуучин Гэрээг]]г бодвол Шинэ Гэрээ нь маш богино хугацаанд бичигдэжбичигдсэн ,ба ойролцоогоор нэг зууны дотор бэлэн болсон байна. Энэ нь манай эрний 50 оноос 96 он хүртэл юм. Дараах жагсаалт нь Шинэ Гэрээний номууд нь бичигдсэнбичигчийнхээ дагалдагчдынхаанэрээр нэрсүүдтэйнэрлэгддэг. Номуудын агуулгаар нь байна.жагсаавал:
 
|rowspan=4|'''[[Дөрвөн дагалдагчийн бичсэн Сайн Мэдээ|Сайн мэдээний дөрвөн ном]]'''
||* [[Матай|Матай ном]]
* [[Марк|Марк ном]]
* [[Лук|Лук ном]]
||* [[Иохан|Иохан ном]]
|rowspan=1|[['''Элч нар ба Ариун Сүнсний үйлс]]'''
|[[* Үйлс]] ном
|rowspan=14|[['''Элч Паулын захидлууд]] '''
|[[* Ром ном|Ром]]
|[[* 1 Коринт]] ном
|[[* 2 Коринт]] ном
|[[* Галат]] ном
|[[* Ефес]] ном
|[[* Филиппой]] ном
|[[* Колоссай]] ном
|[[* 1 Тесалоник]] ном
|[[* 2 Тесалоник]] ном
|[[* 1 Тимот]] ном
|[[* 2 Тимот]] ном
* Тит ном
|[[* Филемон]] ном
* Еврей ном (''Бичигчийг Паул гэж үздэггүй'')
'''Ахлагчдын захидалууд'''
|[[* 1 Петр]] ном
|[[* 2 Петр]] ном
|[[* 1 Иохан]] ном
|[[* 2 Иохан]] ном
|[[* 3 Иохан]] ном
|[[* Иуда]] ном
|rowspan=1|[['''Апокалипс бабуюу Илчлэлт]]'''
* Илчлэлт ном зэрэг болно.
Шинэ Гэрээний агуулгыг хам утгаар нь авч үзвэл Христийн амьдрал болон Үйлчлэл, Үхэл ба Амилалт, Элч нарын Сайн мэдээний тунхаглал, болон хэрхэн Христэч зан байдал дотор төлөвших, Чуулганыг хэрхэн удирдах, бусадтай хэрхэн харилцах, гэр бүл, гэрлэлт зэргийг өгүүлдэг.
 
{| class="prettytable"
!Category|| Title
|-
|rowspan=4|[[Дөрвөн дагалдагчийн бичсэн Сайн Мэдээ]]
||[[Матай]]
|-
||[[Марк]]
|-
||[[Лук]]
|-
||[[Иохан]]
|-
|rowspan=1|[[Элч нар ба Ариун Сүнсний үйлс]]
|[[Үйлс]]
|-
|rowspan=14|[[Элч Паулын захидлууд]]
|[[Ром ном|Ром]]
|-
|[[1 Коринт]]
|-
|[[2 Коринт]]
|-
|[[Галат]]
|-
|[[Ефес]]
|-
|[[Филиппой]]
|-
|[[Колоссай]]
|-
|[[1 Тесалоник]]
|-
|[[2 Тесалоник]]
|-
|[[1 Тимот]]
|-
|[[2 Тимот]]
|-
|[[Тит]]
|-
|[[Филемон]]
|-
|[[Еврей]]
|-
|rowspan=7|[[Пасторуудын захианууд]]
||[[Иаков]]
|-
|[[1 Петр]]
|-
|[[2 Петр]]
|-
|[[1 Иохан]]
|-
|[[2 Иохан]]
|-
|[[3 Иохан]]
|-
|[[Иуда]]
|-
|rowspan=1|[[Апокалипс ба Илчлэлт]]
||[[Илчлэлт]]
|}
== Мөн үзэх ==
* [[Хуучин Гэрээ]]
749

edits