"Мари-Аделэйд, Люксембургийн их ван"-ны өөр хувилбарууд