"Леопольдын матриц"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний Леопольдын матриксын арга)
 
Leopold matrix буюу Леопольдын матриксын арга нь 1971 онд боловсруулагдсан Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийхэд зориулагдсан арга юм. Энэ нь тухайн төсөл хүрээлэн буй орчинд хэр зэрэг нөлөөлөхийг тодорхойлоход ашиглагдана. Төслийн янз бүрийн үйлдлүүдийг баганаар оруулаад байгаль орчны бүрдэл хүчин зүйлсийг мөрөнд оруулж, тэдний харьцаагаар тооцно. Хамаарах нүднүүдэд нөлөөллийн ач холбогдол (-10 болон +10-ын хооронд) болон эрчим (1 болон 10-ын хооронд) гэсэн үзүүлэлтийг баллаар үнэлэн тодорхойлдог.
 
Measurements of magnitude and importance tend to be related, but do not necessarily directly correlate. Magnitude can be measured, in terms of how much area is affected by the development and how badly, but importance is a more subjective measurement. While a proposed development may have a large impact in terms of magnitude, the effects it causes may not actually significantly effect the environment as a whole. The example given by Leopold is of a stream that significantly alters the erosion patterns in a specific area, which will have a significant magnitude, but may not be important, provided the stream in question is swift moving and transports large amounts of soil anyway. In this case, an impact of significant magnitude may not actually be important to the environment in question.
Anonymous user