Хэлзүйд холбоо үг, өгүүлбэрийн бүтцэд орсон жинхэнэ нэр ба жинхэнэ нэрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа үгсийг бусад үгтэй холбох харьцаа зааж буй жинхэнэ нэрийн хэлзүйн хэлбэржилтийг тийн ялгалын ай гэнэ.

Монгол хэлний тийн ялгалЗасварлах

Орчин цагийн монгол хэлэнд дан хэлбэрээрээ бие биеэ үгүйсгэж, утга үүргээрээ бие биеэ үл нөхөж буй нэрлэх, харьяалах, өгөх орших, заах, гарах, үйлдэх, хамтрах, чиглэх гэсэн найман тийн ялгал байна:

  • Нэрлэх -
  • Харьяалахын тийн ялгал –ийн, -ын, -ий, -ы, -н
  • Өгөх орших- -д, -т, -аа, (-ээ, -оо, - өө)
  • Заах – ийг, -ыг, -г, -
  • Гарах- -аас, (-ээс, -оос, - өөс), -
  • Үйлдэх – аар, (-ээр, -оор, - өөр)
  • Хамтрах- тай, (-тэй, -той)
  • Чиглэх – руу, (-рүү), -луу, (-лүү), -аад, (-ээд, -оод, - өөд)