Сюръектив функц

f : A -> B функцын хувьд B олонлогийн гишүүн бүрт ядаж 1 харгалзах A олонлогийн элемент бүхий тийм f:A->B функцыг сюръектив функц гэдэг.

сюръектив функц