Сэхээтэн (Орос: Интеллигенция, Англи: Intelligentsia) гэдэг нь урлаг, шинжлэх ухаан, нийгэм г.м. чиглэлүүдээр өндөр боловсрол эзэмшиж мэргэшсэн боловсролтой нийгмийн бүлэг давхаргыг илэрхийлнэ.