Статистик биохими

Статистик биохими нь биохимийн нэг салбар бөгөөд амьд организмын химийн чанарын ба тооны найрлага, тэдгээрийн бүтцийг тодорхойлох нь судлах зүйл нь юм.