Синтакс

Синтакс (англ. Syntax) гэдэг нь программчлалын хэлний дарааллын коммандууд дотор үг үсгийн алдаа гарч байгааг хэлнэ.