Сарын дундаж температур

Сарын дундаж температур нь тухайн сарын бүх өдрийн дундад температур юм.

Хэдийгээр сарын дундаж теператур нь дангаараа хэмжилт хийж буй газарт өдрийн хамгийн дээд ба доод утгын тлаарx мэдээлэл байхгүй учраас онцлох мэдээлэл биш юм. Гэсэн ч уур амьсгалын хүснэгт буюу мэдээний бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт бол тухайн бүс нутагт үр, тариагаа хэдийгээр тариалах шийдвэрийг гаргахад чухал ач холбогдолтой. Мөн түүнчлэн сарын дундаж температурыг ноднин болон хойтон жилийн уур амьсгалын мэдээнд харьцуулах утгаар бас хэрэглэдэг.

Улаанбаатар хотын сарын дундаж температур

засварлах

Дараах жишээгээр нийслэлийн сарын температурын дээд, доод, дундаж утгыг хүснэгтээр үзүүлэв.

Сарын дундаж температур : Улаанбаатар
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Маx. Температур (°C) −14.4 −8.9 −0.8 8.7 17.1 20.8 21.8 19.3 14.4 8.1 −3.4 −11.9 Ø 6
Мин. Температур (°C) −25.0 −21.6 −13.8 −5.2 2.3 7.8 10.0 7.6 1.5 −4.6 −14.4 −21.6 Ø −6.3
Температур (°C) −21.6 −16.6 −7.4 2.0 10.1 15.7 18.2 16.0 9.6 0.5 −11.9 −19.0 Ø −0.3
Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
−14.4
−25.0
−8.9
−21.6
−0.8
−13.8
8.7
−5.2
17.1
2.3
20.8
7.8
21.8
10.0
19.3
7.6
14.4
1.5
8.1
−4.6
−3.4
−14.4
−11.9
−21.6
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Хур тунадас
Х
у
р

т
у
н
а
д
а
с
{{{nbjan}}} <div title="Нэгдүгээр сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbfeb}}} <div title="Хоёрдугаар сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbmär}}} <div title="Гуравдугаар сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbapr}}} <div title="Дөрөвдүгээр сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbmai}}} <div title="Тавдугаар сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbjun}}} <div title="Зургаадугаар сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbjul}}} <div title="Долоодугаар сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbaug}}} <div title="Наймдугаар сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbsep}}} <div title="Есдүгээр сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbokt}}} <div title="Аравдугаар сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbnov}}} <div title="Арваннэгдүгээр сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px"> {{{nbdez}}} <div title="Арванхоёрдугаар сар" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Expression error: Unexpected * operator.px">
  1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар

 

Энэ уур амьсгал судлалын тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.