Рихтерийн шаталбар нь газар хөдлөлтийн хүчийг хэмждэг хэмжигдэхүүн юм.