Гуанозины аналог рибавирин нь in vitro нөхцөлд рибокси-, дезоксивирусын репликацийг саатуулдаг боловч эзэн эсэд хорт нөлөөтэй. Рибавириныг аэрозол байдлаар бага насны хүүхдийн синциталь вирусын халдвар мөн Өмнөд Африкт элбэг тохиолддог, буньяа вирусын шалтгаант Лассагын бүлээрлийн урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээнд хэрэглэж байна.

Эмнэлзүйн практикт хэрэглэхийг зөвшөөрсөн нуклеозидын аналогт видарабин, ганцикловир, идоксиуридин, трифлуридин орох бөгөөд хорт нөлөөтэйн улмаас төдийлөн түгээмэл нэвтрээгүй байна.