Рационал тоо

Рационал тоо англ. Rational number) гэж хоёр бүхэл тоо a, b (Энд b нь 0-ээс ялгаатай байх ёстой)-г ашиглан a / b хэмээх энгийн бутархай хэлбэрээр бичигдэх тоонуудыг хэлнэ. Үгийн гарал нь гре. λογος, англ. ratio буюу харьцаа гэсэн нэрнээс гаралтай.

Рационал тоон олонлогийг "Хуваагч" хэмээх утга бүхий quotient хэмээх үгийн эхний үсгээр буюу Q гэж тэмдэглэдэг.

Мөн үзэхЗасварлах

Гадаад холбоосЗасварлах