Пулемёт гэж маш хурдан олон тооны сум гаргах чадвартай зэвсэг юм. Пулемётыг монголоор сумшуур гэж нэрлэдэг.