Програмчлалын хэлний жагсаалт

Одоо хэрэглэж буй, өнгөрсөн үед хэрэглэгдэж байсан гол программчлалын хэлнүүдийн Латин үсгээрх жагсаалт.

Жич: BASIC хэлний dialect-үүд болон эзотерик хэлнүүдийг оруулаагүй.
Гарчиг:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  See also 

AЗасварлах

BЗасварлах

CЗасварлах

DЗасварлах

  • D
  • DASL (Datapoint's Advanced Systems Language)
  • DASL (Distributed Application Specification Language)
  • Dart
  • DataFlex

EЗасварлах

FЗасварлах

GЗасварлах

HЗасварлах

IЗасварлах

JЗасварлах

KЗасварлах

LЗасварлах

MЗасварлах

NЗасварлах

OЗасварлах

PЗасварлах

QЗасварлах

* Qi

RЗасварлах

SЗасварлах

TЗасварлах

UЗасварлах

VЗасварлах


WЗасварлах

XЗасварлах

YЗасварлах

ZЗасварлах