Программчлалын хэлний жагсаалт

Одоо хэрэглэж буй, өнгөрсөн үед хэрэглэгдэж байсан гол программчлалын хэлнүүдийн Латин үсгээрх жагсаалт.

Жич: BASIC хэлний dialect-үүд болон эзотерик хэлнүүдийг оруулаагүй.
Гарчиг:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  See also 

AEdit

BEdit

CEdit

DEdit

  • D
  • DASL (Datapoint's Advanced Systems Language)
  • DASL (Distributed Application Specification Language)
  • Dart
  • DataFlex

EEdit

FEdit

GEdit

HEdit

IEdit

JEdit

KEdit

LEdit

MEdit

NEdit

OEdit

PEdit

QEdit

* Qi

REdit

SEdit

TEdit

UEdit

VEdit


WEdit

XEdit

YEdit

ZEdit