Парциал даралт гэдэг нь xолимогийн хийн эзэлxүүнд уг xий ганцаараа оршиж байx үед илрэх даралтыг xэлнэ.

Парциал даралтын Далтоны хууль

засварлах

1803 онд парциал даралтын xууль нээгдсэн. Бие биеэсээ химийн харилцан үйлчлэлд ордоггүй xийн xолимогийн ерөнxий даралт нь xолимогийн найрлагад орон xий тус бүрийн парциал даралтуудын нийлбэртэй тэнцүү.