Орхон (салаа утга)

салаа утга
— «Орхон сум» гээд холбогдов —