Албан Тушаалыг өнөөдөрийг хүртэл тасралтгүй ажиллаж байгааг хэлдэг болно.