Аливаа зүйлийг их багаар нь хооронд нь харьцуулахад хүн төрөлхтөн нэгжийг ахуй амьдралдаа ашигласаар иржээ.

Монгол ард түмний уламжлалт нэгжүүдэд: Уртын хэмжээс: алд, дэлэм, тохой, сөөм Хүндийн хэмжээс: жин, лан, цэн.. Хугацааг: нүд ирмэхийн зүүр,

Өнөөгийн хэвшмэл Нэгжүүд Харин өнөө цагт бид дэлхий нийтээрээ

   -Уртыг: м, км, см, мм..
   -Хүндийг: кг, гр, тонн
   -Цаг хугацааг: сек, мин, цаг, жил      

зэрэг хэвшсэн нэгжүүдээр хэмжиж байна.

Нэгжийн угтваруудыг ашиглан үндсэн нэгжүүдийн тусламжтайгаар нэгжийн олон төрлийг гарган авах

Угтварууд: Үндсэн нэгжүүд: кило = 1000 Уртын нэгж: м хэкта = 100 Хүндийн нэгж: гр дэка = 10 Цаг хугацааг: сек

деци = 0,1 центи = 0,01 мили = 0,001

км = кило метр = 1000 * 1 м = 1000 м мм = мили метр = 0,001 * 1 м = 0,001 м см = центи метр = 0,01 * 1 м = 0,01 м дм = деци метр = 0,1 * 1 м = 0,1 м кг = кило грамм = 1000 * 1 гр = 1000 гр мг = мили грамм = 0,001 * 1 гр = 0,001 гр


Нэгжийг „ХУВЬСАГЧТАЙ“ адилаар үзнэ:

6 м + 3 м = (6 + 3) м = 9 м 6 м - 3 м = (6 - 3) м (Ижил нэгжтэй тоонуудыг л хооронд нь нэмж хасаж болно!) 6 м : 3 м = 2 6 м * 3 м = 18 м^2