Нэгж нь аливаа зүйлийн тоо хэмжээг илтгэх стандарт хэмжүүр юм. Аливаа зүйлийг их багаар нь хооронд нь харьцуулахад хүн төрөлхтөн нэгжийг ахуй амьдралдаа ашигласаар иржээ.

Олон улсын нэгжийн системийн нэгжүүдийн хоорондын хамаарал

Монгол ард түмний уламжлалт нэгжEdit

 • Уртын хэмжээс: алд, дэлэм, тохой, сөөм
 • Хүндийн хэмжээс: жин, лан, цэн
 • Цаг хугацааны хэмжээс: нүд ирмэхийн зуур, хором, цаг, өдөр, сар, жил, жаран

Олон улсын нэгжийн системEdit

 • Уртын хэмжээ: м, км, см, мм..
 • Хүндийн хэмжээс: кг, гр, тонн
 • Цаг хугацааны хэмжээс: сек, мин, цаг, жил

Нэгжийн угтваруудыг ашиглан үндсэн нэгжүүдийн тусламжтайгаар нэгжийн олон төрлийг гарган авдаг.

 • кило = 1000
 • хэкта = 100
 • дэка = 10
 • деци = 0,1
 • центи = 0,01
 • мили = 0,001
 • км = километр = 1000 * 1 м = 1000 м
 • мм = милиметр = 0,001 * 1 м = 0,001 м
 • см = центиметр = 0,01 * 1 м = 0,01 м
 • дм = дециметр = 0,1 * 1 м = 0,1 м
 • кг = килограмм = 1000 * 1 гр = 1000 гр
 • мг = милиграмм = 0,001 * 1 гр = 0,001 гр

Нэгж хоорондын үйлдэлEdit

Нэгжийг хувьсагчтай адилаар үзнэ:

 • 6 м + 3 м = (6 + 3) м = 9 м
 • 6 м - 3 м = (6 - 3) м (Ижил нэгжтэй тоонуудыг л хооронд нь нэмж хасаж болно!)
 • 6 м : 3 м = 2
 • 6 м * 3 м = 18 м2