Нийгмийг Аюулаас Хамгаалах Яам

БНМАУ гэж байх үед байсан Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дотоодын аюулгүй байдлыг хангах, гадаадаас шургалуулж байгаа үзэл суртлын суртал ухуулгыг таслан зогсоох, тагнуулын үйл ажиллагаатай тэмцэх түүнийг таслан зогсоох зорилго бүхий төрийн захиргааны төв байгууллагыг Нийгмийг Аюулаас Хамгаалах Яам гэж нэрлэж байсан.