Монгол брахми бичиг

Судалгаанаас үзэхэд [1], Монгол брахми бичгийн цагаан толгой нь 31 тэмдэгээс (үсэг) бүрддэг. Үүнд нь 2 дан эгшиг ᠳᠠᠩ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ, 3(4) биеэ эс даах харьяат эгшиг ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ (4 тэмдгээр 3 эр 3 эм 6 авиа гаргана), 24 гийгүүлэгч буюу эгшигт гийгүүлэгч үсэг ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ тэмдгээс бүрэлджээ ( 20 авиа ). Монгол брахми бичиг ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠷᠠᠾᠮᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ нь авиа хийгээд үеэр бүрэлдсэн[2] үсэг бичиг болно. Дээрээс доош, баруунаас зүүн тийш баганаар бичнэ [3]. Харин сонгодог монгол үсгүүд шиг үгийн эхэнд дунд адагт орох дүрс байхгүй.

зүйлчлэл засварлах

  1. Солонгод Л.Хурцбаатар: . Hrsg.: Солонгод Л.Хурцбаатар. No.1. Elias Verlag IMoFiF e.V, Cologne, Germany 2019, ISBN 978-3-943553-11-6, S. 380.
  2. Dieter Maue: . In: Journal Asiatique (Hrsg.): . Vol.306, Nr. 2.2018. France 2018, S. 291–301.
  3. ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠳ ᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ L • Qurčabaγtur Solongγod: . In: L • Qurčabaγtur Solongγod (Hrsg.): . No.6. Elias Verlag IMoFiF e.V., Cologne Germany 2021, ISBN 978-3-943553-04-8, S. 436.