Минут нь цаг хугацааны нэгжүүдийн нэг юм.

1 минут нь цагийн 1/60 буюу 60 секундтэй тэнцэнэ.