Open main menu

Мезон нь кварк ба түүний антикваркийн нийлбэрээс тогтоно.