Мезон нь кварк ба түүний антикваркийн нийлбэрээс тогтоно.