Математикч

— «Математикчид» гээд холбогдов —

Математикч гэдэг нь математикийн мэдлэгээ ашиглан математикийн бодлого боддог хүнийг хэлнэ.