Марксизм

(Марксист-с чиглүүлэгдэв)

Марксизм нь түүхийн хөгжлийн материалист тайлал дээр үндэслэсэн ертөнцийг үзэх үзэл ба нөгөө талаас нийгэм-эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийх арга юм.